Policy för paraboler och antenner

Här följer vilka regler som gäller för paraboler och antenner inom Brf Prästgårdsgränd 8-18.
Dessa policyregler är förankrade genom beslut av bostadsrättsföreningens styrelse i september 2014.

Ansvar

En parabol eller antenn som är felaktigt monterad kan innebära en direkt fara både för människor och fastighet.
Ansvaret för felmonterade antenner ligger hos fastighetsägaren, dvs. bostadsrättsföreningen, detta oavsett vem som monterat den. Detta innebär att om någon eller något skadas av nedfallande antenner eller vid montering av denna så står bostadsrättsföreningen som ansvarig. Styrelsen har därför beslutat besiktiga och godkänna uppsättningen av samtliga antenner och paraboler.

Avtal

Montering av paraboler och antenner i Brf Prästgårdsgränd 8-18 skall uppfylla flera villkor och erfordrar i alla lägen tillstånd från bostadsrättsföreningen. Tillstånd ges genom att skriftligt avtal tecknas mellan bostadsrättsföreningen och lägenhetsinnehavaren. Anökan går att finna längst upp på denna sida.

Regler

Följande regler gäller för uppsättning av parabol eller antenn inom Brf prästgårdsgränd 8-18:

  • Lägenhetsinnehavaren har inte rätt att utan bostadsrättsföreningens tillstånd montera parabol eller antenn i fastigheten.
  • Antenner och paraboler får endast monteras på insidan av balkongen eller uteplatsen om monteringen sker på ett säkert sätt utan att utgöra någon fara för andra människor. Hela antennen eller parabolen skall befinna sig innanför balkongräcket eller uteplatsens avgränsning. Inte heller kablar får hänga eller ledas utanför balkongen. OBSERVERA att loftgången är allmänt utrymme och utrymningsväg och inte räknas som balkong och att montering på denna därför inte är tillåten! Att inte ha balkongen eller uteplatsen åt rätt håll är ingen ursäkt för att bryta mot dessa regler.
  • Det är inte tillåtet att montera något genom att borra hål eller spika i fasad, balkongräcke, golv, tak, i fönster- eller dörrkarm eller på ytter- eller innervägg.
  • Parabolen eller antennen skall inte medföra driftstörningar för tekniska installationer inom fastigheten.
  • Parabolen eller antennen får inte placeras så att den avsevärt påverkar fastighetens yttre utseende eller skymma omkringboende grannars utsikt.
  • Paraboler får ej ha större diamater än 1,1m då detta kräver bygglov från Stockholm stad.
  • Lägenhetsinnehavaren skall utöva kontinuerlig tillsyn och underhåll av antennen eller parabolen. Lägenhetsinnehavaren är vid avflyttning också ansvarig för nedmontering av antennen eller parabolen samt ansvarar för kostnader som uppstår för återställning av skador på fastigheten som monteringen orsakat.

Vad händer om dessa regler inte följs?

Avvikelser från ovanstående regler skall omedelbart rättas till i form av ommontering eller nedmontering. Bostadsrättsföreningen skall skriftligen tillskriva lägenhetsinnehavaren med rättelseanmaning. Lägenhetsinnehavaren har då skyldighet att rätta sig efter bostadsrättsföreningens bestämmelser. Följs inte bostadsrättsföreningens regler kan detta leda till rättsliga påföljder och att lägenhetsinnehavaren förlorar sin nyttjanderätt till lägenheten och således blir uppsagd för avflyttning.